AI-Policy

Som en ledande aktör inom Generativ AI, Conversational AI och Voice-teknologier så vill vi på Talking to me sträva efter att främja ansvarsfull och etisk användning av AI samt att detta speglar allt vi gör. Vi har därför skapat en AI Policy som syftar till att guida våra anställda, partners och kunder i användningen av dessa teknologier med hänsyn till våra värderingar; transparens, inkludering, kvalitet och agilitet. Nedan finns vidare förklaring på hur vi tillämpar detta och försäkrar det i alla led vi arbetar i.

Transparens

Vi värderar öppenhet inom vår verksamhet och när det gäller AI-teknologier åtar vi oss att:

 • Ha en tydlig kommunikation: Vi talar öppet med våra kunder och partners om hur våra AI-lösningar fungerar samt deras förmågor och begränsningar.
 • Förklara beslut: Om våra AI-system tar beslut som påverkar människor så ska vi kunna erbjuda förklaringar som är begripliga och meningsfulla för de påverkade parterna.
 • Transparens: Vi är transparenta i vår användning av data och säkerställa att vi följer lagar och regler som berör dataskydd och integritet.

Inkludering

Vi åtar oss att skapa inkluderande AI-lösningar och detta gör vi genom att vara medvetna om faktorer som kan vara diskriminerande och skapa ojämlikhet. Vårt mål är att motarbeta och undvika dessa genom att:

 • Ha mångfald i data: Vi strävar efter att använda varierade och representativa datamängder för att minimera snedvridning och förvrängning i våra AI-system.
 • Undvika fördomar: Vi arbetar aktivt med att identifiera och minska fördomar och diskriminerande mönster i våra AI-algoritmer för att säkerställa rättvisa resultat.
 • Tillgänglighet: Våra AI-lösningar utformas med hänsyn till användbarhet och tillgänglighet för människor med olika förmågor och bakgrunder.

Kvalitet

Talking to me arbetar med att hålla hög kvalitet i fokus av vår verksamhet och vårt arbete. Detta gör vi genom:

 • Utvärdering: Vi åtar oss att kontinuerligt utvärdera prestanda och effektivitet hos våra AI-system för att upprätthålla hög kvalitet och relevans.
 • Riskhantering: Vi genomför en riskanalys i alla våra projekt för att identifiera och hantera potentiella risker samt utmaningar som kan uppstå genom användningen av våra AI-lösningar. Vi vidtar åtgärder för att minimera dessa risker.

Agilitet

Vi omfamnar agilitet för att hålla jämna steg med den snabbt utvecklande teknologin och i detta avseende utför vi:

 • Uppdateringar och anpassningar: Vi håller våra AI-lösningar uppdaterade med det senaste och göra nödvändiga anpassningar för att möta våra kunders behov.
 • Lärande och utbildning: Vi investerar i kontinuerlig kompetensutveckling för våra anställda och kunder för att maximera fördelarna med våra AI-teknologier.
 • Löpande anpassning av vår AI-policy och rutiner för att främja innovativa och ännu ej kända lösningar.
 • Monitorering av AI-lösningarnas output. Vi använder den senaste tillgängliga teknologin för att säkerställa kvaliteten och pålitligheten i output från våra AI-lösningar.

Genom att följa denna AI Policy strävar Talking to Me efter att vara en pålitlig partner för alla AI-relaterade behov samt säkerställa att våra teknologier gynnar människor, organisationer och samhället som helhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Denna policy antogs den 18/9 2023 av Talking to me och är gällande från och med detta datum.